சிவில் பொறியியல் பணிப்பாளர் நாயகம்
Director Welfareஎச் டபிள்யூ எம் யூ. விஜேசிங்க
USP, BSc (Def Stu),C Eng, MIE (SL), MCPM, AUKAP (UK)

திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை