போதுப்பொறியியல் பணிப்பாளர் நாயகம்

Director Administration

எயார் வைஸ் மார்ஷல் கே டீ ஜீ ஈ. ஜயசிங்க
MSc (Def & Strat Stu), BSc (Def Stu) in Mgt, pscதிரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை