சுகதார சேவைகள் பணிப்பளார் நாயகம்

Director Ground Operation

எயார் வைஸ் மார்ஷல் எல் ஆர் ஜயவீர
VSV, USP, MBBS (SL), Msc (D&SS), Dip Av Med (USA), pscதிரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை