தளவாடங்கள் வளங்கள் பணிப்பாளர் நாயகம்
Director Welfareஎயார் வைஸ் மார்ஷல் ஆர் என் திலகாசிங்க
WWV, RWP, USP, MSc (Stat Stu), MSc (Def Stu), fawc (Pakistan), fndu (China), pscதிரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை