சிவில் பொறியியற் பணிப்பாளர் அலுவலகம்
இப்பிரிவானது இலங்கை விமானப்படைக்கு தேவையான சிவில் பொறியியல் தொடர்பான சகல நடவடிக்கைகளுக்கும் பொறுப்பாகும் .


திரும்ப


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை