ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF History : ආරම්භය

Air Force Act1949 අගෝස්තු මස 9 වන දින -
එවකට ආරක‍ෂක සහ බාහිර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යවරයාගේ පාර්ලිමේන්තු ලේකම් වු ආර්. ජී. සේනානායක මහතා විසින් මහජන නියෝජිත  මණ්ඩලය වෙත ගුවන් හමුදා කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ ගුවන් හමුදාවෙ ආරම්භය සහ එය පවත්වගෙන යාම සඳහායි.

එවකට ලංකාවේ පැවති රාජකීය ගුවන් හමුදාවෙ  ඉහළ නිලයන් සඳහා ස්වදේශිකයන් බඳවා ගෙන නොතිබු අතර පුරප්පාඩු පිරවීම සදහා සුදුසුකමි ඇත්තන්ද නොවිය.
 
ලංකා රජයේ ඉල්ලීම පරිදි එක්සත් රාජධානිය විසින් රාජකීය ගුවන් හමුදාවේ නිලධාරියෙකු වු ගෲප් කපිතාන් ජී සී බිලේඩන් මහතා ලංකා ගුවන්  හමුදාව සංවිධානය කිරීම සඳහා නම් කරනු ලැබීය.

1950 නොවැමිබර් -
ලංකා ගුවන් හමුදාව ලෙස නමි කර තිබූ අප ගුවන් හමුදාව එවකට පැවති ලංකා රජයේ ඉල්ලිමකට එක්සත් රාජධානියේ මහ රජ්ජුරුවන් විසින් රාජකීය ලංකා ගුවන් හමුදාව ලෙස නමි කිරීමට අවසර දෙන ලදි.


© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.