ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

40th Batch of Academically Qualified Non-Commissioned Officers Pass Out

Published on: 2009-12-07 14:44:40
40th Batch of Academically Qualified Non-Commissioned Officers Pass Out
The NCO Management School, established with the prime intention of providing a sound academic knowledge to the Non Commissioned Officers of the SLAF, held its 40th batch passing out ceremony recently (04 December 2009). The course which has a duration of approximately 3 months, mainly focuses on sharpening the leadership and management skill of its trainees.
 
The Award ceremony was held at the NCO Management School Auditorium at SLAF Base China Bay in which Air Commodore PDJ Kumarasiri  was invited as the Chief Guest. Director Training (SLAF) Air Commodore AM De Zoysa, Base Commander SLAF Base China Bay Air Commodore NHV Gunaratne were among the other distinguished guest to attend this event.

Wing Commander NNDA Nanayakkara functions as the Commanding Officer of this school whilst Squadron Leader VTS Sirimanne and Squadron Leader MS Kumarage play the roles as Chief Instructor and Senior Instructor respectively.  A total of 59 Senior and junior Non-Commissioned Officers were produced at the function held.

40th Batch of Academically Qualified Non-Commissioned Officer Pass Out40th Batch of Academically Qualified Non-Commissioned Officer Pass Out40th Batch of Academically Qualified Non-Commissioned Officer Pass Out40th Batch of Academically Qualified Non-Commissioned Officer Pass Out
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.