ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

The Canadian Defence Advisor Calls on the Acting CDS

Published on: 2009-12-08 14:46:14
The Canadian Defence Advisor Calls on the Acting CDS
The Canadian Defence Advisor, Col. Richard Ryder Burbidge paid a visit to Air Force Headquarters this afternoon (08 December 2009) and met with the Commander of the Air Force and Acting Chief of Defence Staff, Air Chief Marshal Roshan Goonetileke.

Official plaques and pleasantries were exchanged between the two at this occasion.The Canadian Defence Advisor Calls on the Acting CDSThe Canadian Defence Advisor Calls on the Acting CDSThe Canadian Defence Advisor Calls on the Acting CDS
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.