ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Annual Childrens Party – SLAF Station Ekala

Published on: 2009-12-09 15:02:35
Annual Childrens Party – SLAF Station Ekala
The annual children’s party of Sri Lanka Air Force Station Ekala  was held last evening at the station premises. Famous film producer Mr. Somarathna Dissanayaka and directress of the film coperation Mrs. Nadika Gunasekara were invited as the chief guests. A popular singing group also performed at this event making it more glamorous.
Annual Childrens Party – SLAF Station EkalaAnnual Childrens Party – SLAF Station EkalaAnnual Childrens Party – SLAF Station EkalaAnnual Childrens Party – SLAF Station EkalaAnnual Childrens Party – SLAF Station EkalaAnnual Childrens Party – SLAF Station EkalaAnnual Childrens Party – SLAF Station EkalaAnnual Childrens Party – SLAF Station Ekala
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.