ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Warrant Officers & Sergeants Mess Sports Meet 2009- SLAF Colombo

Published on: 2009-12-11 16:03:36
Warrant Officers & Sergeants Mess Sports Meet 2009- SLAF Colombo
The inaugural sports meet of the Warrant Officers & Sergeants Mess of SLAF Station Colombo was held last afternoon (10 December 2009) at the Rifle Green sports grounds Colombo. All members participated with great enthusiasm and Commanding Officer SLAF Station Colombo Group Captain Nishantha Dharamadasa with SLAF, Command Sports Officer Group Captain Harsha Fernando.
graced the occasion as the Chief guest.

The members were divided in to 4 houses namely “Kfir", "Mig", "Bell" and "Jet” in order to make the event colorful and competitive. Inconclusion of several team games and track events "Bell" house became champions by beating "Mig" house by a single point.


                                                                         HOUSE            POINTS
                                                                            Bell                    87
                                                                            Mig                     86
                                                                            Kfir                     75
                                                                           Jet                       67
Wo’s & Sgt’s Mess Sports Meet 2009 Slaf Unit CboWo’s & Sgt’s Mess Sports Meet 2009 Slaf Unit CboWo’s & Sgt’s Mess Sports Meet 2009 Slaf Unit CboWo’s & Sgt’s Mess Sports Meet 2009 Slaf Unit CboWo’s & Sgt’s Mess Sports Meet 2009 Slaf Unit CboWo’s & Sgt’s Mess Sports Meet 2009 Slaf Unit CboWo’s & Sgt’s Mess Sports Meet 2009 Slaf Unit CboWo’s & Sgt’s Mess Sports Meet 2009 Slaf Unit CboWo’s & Sgt’s Mess Sports Meet 2009 Slaf Unit Cbo
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.