ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Airmen Complete second Comfortable Win in Hockey

Published on: 2010-03-22 12:27:56
Airmen Complete second Comfortable Win in Hockey
The Sri Lanka Air Force Hockey team won comfortably in their Second match against Kandy Hockey Association at the Peradeniya University Grounds on 21st March 2010.

In their Second match the Airmen scored 08 goals against the Kandy HA. Next the SLAF will be facing Old Thomians on 28th March 2010 at the Nandimithra Ekanayaka Ground, Matale.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.