ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

All Island Ranking Table Tennis Championship 2010

Published on: 2010-03-22 12:54:08
All Island Ranking Table Tennis Championship 2010
Rohan Sirisena from the Sri Lanka Air Force Table Tennis Club, won the Open Men’s Singles events at the Table Tennis Championship which was concluded at St Thomas Collage Mt Lavinia Indoor Stadium on 20th &21st March 2010. Ishara Madurangi from the Sri Lanka Air Force Table Tennis Club emerged runner up in open women’s singles & won the Championship in the under 21 singles event. The results of the matches are as follows.Final Results

Open Men’s  Singles - Rohan Sirisena of Sri Lanka Air Force Table Tennis Club beat Indika Prasd  of  SL Navy   (4-3)
All Island Ranking Table Tennis Championship 2010
             Rohan Sirisena


Open Women’s  Singles - Nuwani Navodya of Dharmasoka College Ambalangoda beat  Ishara Madurangi of  Sri Lanka Air Force Table Tennis Club (4-3)
   
U 21 Girls Singles  - Ishara Madurangi of Sri Lanka Air Force Table Tennis Club beat  Hasini Dilhani of Devi Balika Vidyalaya  (3-1)
All Island Ranking Table Tennis Championship 2010
         Ishara Madurangi


සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.