ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Air Force Rowing Team Emerge Runners Up at The 03rd Carlton Sprints 2010

Published on: 2010-03-23 12:08:50
Air Force Rowing Team Emerge Runners Up at The 03rd Carlton Sprints 2010
The Air Force team comprising of a relatively new outfit became runners up at the 3rd “Carlton Sprints Regatta” rowing against the experienced Navy crew. The event was conducted by the Amateur Rowing Association of Sri Lanka and was held on the waters of the “Tissawewa” in Tissamaharama on 19th March 2010.

Air Force Rowing team emerge Runners up at the 03rd Carlton Sprints 2010Air Force Rowing team emerge Runners up at the 03rd Carlton Sprints 2010Air Force Rowing team emerge Runners up at the 03rd Carlton Sprints 2010Air Force Rowing team emerge Runners up at the 03rd Carlton Sprints 2010
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.