ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Members Gather to Cast Their Postal Votes

Published on: 2010-03-25 16:56:27
SLAF Members Gather to Cast Their Postal Votes
Postal voting for the General Elections to be held on the 08th of April 2010 began this morning (25 March 2010). Accordingly all SLAF establishments around the country have been setup to have their own polling booths in which all its personnel, would have the opportunity of exercising their rights today as well as tomorrow (25th and 26th of March 2010).

A large number of SLAF personnel serving in Colombo eagerly gathered at the Air Force Head Quarters polling booth to cast their postal votes.
 
It was also reported that the same situation had prevailed at other SLAF installation as well.


SLAF Members Gather to Cast Their Posting VotesSLAF Members Gather to Cast Their Posting VotesSLAF Members Gather to Cast Their Posting VotesSLAF Members Gather to Cast Their Posting VotesSLAF Members Gather to Cast Their Posting VotesSLAF Members Gather to Cast Their Posting VotesSLAF Members Gather to Cast Their Posting VotesSLAF Members Gather to Cast Their Posting VotesSLAF Members Gather to Cast Their Posting VotesSLAF Members Gather to Cast Their Posting Votes
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.