ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Royal Air Force Veterans Visit Sri Lanka Air Force Museum

Published on: 2010-03-30 19:30:45
Royal Air Force Veterans Visit Sri Lanka Air Force Museum
Veterans comprising former members of “160 Squadron” who had flown ‘B 24 Liberator, Bombers’ from Ratmalana, Sigiriya, Kankasanthurai, Minneriya as well as China Bay during World war Two, visited the Sri Lanka Air Force Museum  Ratmalana today (30th March 2010).

The contingent was made up of 12 veterans, 02 widows of veterans, 04 wives and others. They who belonged  to  the Royal Air Force (RAF), Royal Ceylon Air Force (RCyAF), Royal Auxiliary Air Force (RAAF) and the Royal New Zealand Air Force (RNZAF) enjoyed walking down memory lane whilst viewing the superbly preserved exhibits of  their generation.

The 32 member tour groups arrived in Sri Lanka on 20th March 2010 and are scheduled to depart on the 01st of April 2010. To date they have visited SLAF Base Kibissa( presently SLAF Sigiriya), SLAF Base China Bay, SLAF Base Hingurakgoda, SLAF Museum, SLAF Base Ratmalana Air Port all places which they served during their tour of duty during World War Two.

They also held a press conference at the Mount Lavinia Hotel this morning to explain the significance of their visit. 
Royal Air Force Veterans Visit Sri Lanka Air Force MuseumRoyal Air Force Veterans Visit Sri Lanka Air Force MuseumRoyal Air Force Veterans Visit Sri Lanka Air Force MuseumRoyal Air Force Veterans Visit Sri Lanka Air Force MuseumRoyal Air Force Veterans Visit Sri Lanka Air Force MuseumRoyal Air Force Veterans Visit Sri Lanka Air Force MuseumRoyal Air Force Veterans Visit Sri Lanka Air Force MuseumRoyal Air Force Veterans Visit Sri Lanka Air Force MuseumRoyal Air Force Veterans Visit Sri Lanka Air Force MuseumRoyal Air Force Veterans Visit Sri Lanka Air Force MuseumRoyal Air Force Veterans Visit Sri Lanka Air Force MuseumRoyal Air Force Veterans Visit Sri Lanka Air Force MuseumRoyal Air Force Veterans Visit Sri Lanka Air Force Museum
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.