ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

House for Injured War Hero

Published on: 2010-03-31 16:39:46
House for Injured War Hero
A newly built house was donated to the war hero Leading Aircraftman Rajapaksha RDKN (19623) under the "Anula Fernando Housing Project" launched by Seva Vanitha Unit of  the Sri Lanka Air Force today.

He sustained injuries on 28th September 1997 in a land mine explosion whilst serving at SLAF Puliyankulam. The house was handed over by the Chairperson of  the SLAF Seva Vanitha Unit Mrs. Nelun Goonetileke on 31st March 2010.

 The executive committee of Seva Vanitha Unit and the relatives of the war hero were present at the occasion.Incidently this the 11th house constructed by the SLAF SVU through the "Anula Fernando" housing project.

House for Injured War Hero House for Injured War HeroHouse for Injured War HeroHouse for Injured War HeroHouse for Injured War HeroHouse for Injured War HeroHouse for Injured War HeroHouse for Injured War HeroHouse for Injured War HeroHouse for Injured War HeroHouse for Injured War Hero


සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.