ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Welfare Shop Opened at SLAF Ekala

Published on: 2010-04-01 10:10:52
Welfare Shop Opened at SLAF Ekala
A Welfare Shop for personnel at SLAF Station Ekala was declared open yesterday (31st March 2010) by Director Welfare Air Commodore WA Silva. This shop was renovated under the supervision of Commanding Officer Group Captain AJ Amarasinghe.  

 Under this concept shops have been established throughout the SLAF and are centrally supplied by the Central Welfare shop established at Guwanpura in Colombo. The Welfare shop provides all essentials at extremely low cost.

The project was a brain child of Commander himself to ensure the welfare of the men and women under his Command. 


Welfare Shop Opened at SLAF EkalaWelfare Shop Opened at SLAF EkalaWelfare Shop Opened at SLAF EkalaWelfare Shop Opened at SLAF Ekala
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.