ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Air Force musclemen emerge champions at Hambanthota

Published on: 2010-04-05 18:57:34
Air Force musclemen emerge champions at Hambanthota
Body builders of the Sri Lanka Air Force dominated the national and provincials championships held yesterday (04th) at the Rajapaksha Grounds at Weerakatiya in Hambanthota.

Airmen had taken part in the All Island Open Top 10 Body Builders event and Southern Province Open Championship.
   
Aircraftsman S.L. Sisira Kumara became the champion in the All Island Open Top Ten event. Aircraftsman S.P Wickramanayaka became the champion of the southern provinces open tournament.  Further  7 airmen were placed within the first 10 of the all Island Open Top 10 Body Builders event.The All Island Open event winners:
 
1st S.L.Sisira Kumara                     (SLAF)
2nd S.Somapala                               (Army)
3rd W.M.Suneth                                 (SLAF)
4th P.T.M.G.U Wijekoon                   (SLAF)
5th R.C.L Fonseka                            (SLAF)
6th D.L.V Kumudu Kumara              (SLAF)
7th F.N. Faseel                                   (SLAF)
8th M.N.S. Liwera                                (SLAF)
9th C.A.A. Perera                                 (SLAF)
10th W.Jayathilaka                             (Kandy)

Southern Province Open event winner:

S.P Wickramanayaka                           (SLAF)

Air Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at HambanthotaAir Force musclemen emerge champions at Hambanthota
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.