ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Jeewan Jayasinghe Takes Wing to UAE

Published on: 2010-04-07 15:39:37
Jeewan Jayasinghe Takes Wing to UAE
Champion cyclist of the Sri Lanka Air Force Jeewan Jayasinghe departs today (07 April 2010) with the National Cycling team to compete in the Asian Cycling Championship in United Arab Emirates from 08th to the 12th April 2010.

Jayasinghe currently ranked No. 02 in Sri Lanka showed his talent and capabilities in the Annual Guwan Hamuda Papedi Sawariya and the Ekamuthu Papedi Sawariya organized by the Tharunyayata Hetak recently.

Jeewan Jayasinghe Takes Wing to UAEJeewan Jayasinghe Takes Wing to UAE
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.