ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Welfare Shop Opened at SLAF Ratmalana

Published on: 2010-04-08 14:13:53
Welfare Shop Opened at SLAF Ratmalana
A Welfare Shop for personnel at SLAF Base Ratmalana was declared open yesterday (07 April 2010) by the Base Commander of SLAF Base Ratmalana Air Commodore Sumangala Dias.   

 Under this concept shops have been established throughout the SLAF and are centrally supplied by the Central Welfare shop established at Guwanpura in Colombo. The Welfare shop provides all essentials at extremely low cost.

The project is based on a concept the of Command to ensure the welfare of the men and women under his Command.Welfare Shop Opened at SLAF RatmalanaWelfare Shop Opened at SLAF RatmalanaWelfare Shop Opened at SLAF RatmalanaWelfare Shop Opened at SLAF RatmalanaWelfare Shop Opened at SLAF RatmalanaWelfare Shop Opened at SLAF RatmalanaWelfare Shop Opened at SLAF RatmalanaWelfare Shop Opened at SLAF Ratmalana 
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.