ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

New Year Celebration at Air Force Station Palavi

Published on: 2010-04-10 20:20:07
New Year Celebration at Air Force Station Palavi
The Avurudu Ulela (Sinhala and Hindu New Year Celebrations) of SLAF Station Palavi was held on 07 April 10 at the station premises with the participation of all Officers, Other ranks and civilian staff.

Traditional Avurudu games were organized and conducted. The Commanding Officer Wing Commander KGR Hemachandra graced the occasion as the chief guest.Advance Gunners Complete Training - SLAF PalalyAdvance Gunners Complete Training - SLAF PalalyAdvance Gunners Complete Training - SLAF PalalyAdvance Gunners Complete Training - SLAF PalalyAdvance Gunners Complete Training - SLAF PalalyAdvance Gunners Complete Training - SLAF PalalyAdvance Gunners Complete Training - SLAF PalalyAdvance Gunners Complete Training - SLAF PalalyAdvance Gunners Complete Training - SLAF PalalyAdvance Gunners Complete Training - SLAF PalalyAdvance Gunners Complete Training - SLAF PalalyAdvance Gunners Complete Training - SLAF Palaly
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.