ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Air Force Players in Exhibition Matches

Published on: 2010-05-11 15:57:03
Air Force Players in Exhibition Matches
Sri Lanka Air Force men’s and women’s Volleyball   teams played exhibition matches at Sri Lanka Air Force Academy and Special Operation Group Peraru in order to give the station personnel first hand experience of national standards.
 
Both teams conducted a four day tour from 07th to 10th May 2010 to Sri Lanka Air Force Academy and Special Operation Group Peraru.

The primary aim of this tour was to expose the players to the activities  of the SLAF whilest giving them a much needed break.

Both teams which included many national players and potential national players displayed their skills to personnel of both these stations by playing exhibition matches during the tour.

Air Force Players in Exhibition MatchesAir Force Players in Exhibition MatchesAir Force Players in Exhibition MatchesAir Force Players in Exhibition MatchesAir Force Players in Exhibition Matches
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.