ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Air Force Pugilists Put Up Spirited Fight

Published on: 2010-06-09 18:34:04
Air Force Pugilists Put Up Spirited Fight
SLAF Pugilists fought gallantly at the Amateur Boxing Federation Tournament held at Royal College Colombo.

The Tournament began on the 06th and concluded on the 09th  of June 2010. The SLAF fought hard, winning 04 Silver medals and one bronze.

Leading Aircraftman Madushanka was judged as the ‘Best Loser’ in 69 Kg weight class (welter weight).

The bouts and the winners are as below:
SLAF Pugilists fought gallantly at the Amateur Boxing Federation Tournament held at Royal College Colombo.The Tournament began on the 06th and concluded on the 09th  of June 2010. The SLAF fought hard, winning 04 Silver medals and one bronze.

Leading Aircraftman Madushanka was judged as the ‘Best Loser’ in 69 Kg weight class (welter weight).

The bouts and the winners are as below:

Under 69 Kg - Welter Weight
Leading Aircraftman Madushanka LGSL - Silver Medal

Under 75 Kg - Middle Weight
Aircraftman Suranga AGS - Silver Medal

Under 81 Kg - Light Heavy Weight
Leading Aircraftman Sameera HCP - Silver Medal

Over 91 Kg - Supper Heavy Weight
Leading Aircraftman Lahiru Sandun W - Silver Medal

Under 91 Kg - Heavy Weight
Aircraftman Senavirathna SR - Bronze Medal

Air Force Pugilists Put Up Spirited FightAir Force Pugilists Put Up Spirited FightAir Force Pugilists Put Up Spirited FightAir Force Pugilists Put Up Spirited FightAir Force Pugilists Put Up Spirited FightAir Force Pugilists Put Up Spirited FightAir Force Pugilists Put Up Spirited FightAir Force Pugilists Put Up Spirited Fight

join-air-force
සිදුවීම්
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.