ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Dinning Out At SLAF Base Ratmalana

Published on: 2010-06-10 17:37:11
Dinning Out At SLAF Base Ratmalana
A traditional “dining out” was held at the Officers’ Mess of Sri Lanka Air Force Base Ratmalana yesterday (09 June 2010). This traditional event is held to  honour and bid farewell to Officers retiring from the service, by his or her home base or station. The recipient of the honour was the former Commanding Officer of the 27 Regiment Wing, Wing Commander Sanjaya Fernando.

Dinning Out At SLAF Base RatmalanaDinning Out At SLAF Base RatmalanaDinning Out At SLAF Base RatmalanaDinning Out At SLAF Base RatmalanaDinning Out At SLAF Base RatmalanaDinning Out At SLAF Base RatmalanaDinning Out At SLAF Base Ratmalana

join-air-force
සිදුවීම්
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.