ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF player and official selected for Basket Ball

Published on: 2010-06-21 17:10:25
SLAF player and official selected for Basket Ball
The Sri Lanka Basket Ball team is scheduled to proceed to India to participate in the South Indian Zone Competition from 21st to 28th June 2010.

Leading Air Craftsman Ravi Dodangoda has been selected as a member of this team whilst Group Captain Harsha Fernando has been selected as the "chef de mission"


   SLAF player and official selected for Basket Ball         SLAF player and official selected for Basket Ball

Group Captain Harsha Fernando      Air Craftsman Ravi Dodangodajoin-air-force
සිදුවීම්
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.