ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Boxer and Coach for Elite International Boxing Tournament - Kazkastan

Published on: 2010-06-28 18:34:05
SLAF Boxer and Coach for Elite International Boxing Tournament - Kazkastan
The National Boxing Federation has selected SLAF Champion Boxer  Cpl Suresh Pattiarachchi D (PD Suresh) to represent Sri Lanka whilst the SLAF Coach, Corporal Dissanayake RTO was selected as the Coach for the national team on this tour.


SLAF Boxer and Coach for Elite International Boxing Tournament – Kazkastan           SLAF Boxer and Coach for Elite International Boxing Tournament – Kazkastan

 Corporal  Suresh Pattiarachchi D          Corporal Dissanayake RTO
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.