ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

All Night Pirith At SLAF Mamaduwa

Published on: 2010-06-30 14:46:45
All Night Pirith At SLAF Mamaduwa
Sri Lanka Air Force Detachment Mamaduwa was established on 28 Aug 09 to cater  to demands metal  and quarry product requirements of  the Uthuru Wasanthaya program and also lesser demands of SLAF infrastructural development. The operation is independently managed by SLAF personnel under the guidance of Group Captain HA Perusinghe whilst SLAF Mamaduwa is commanded by  Squadron Leader PSW Molligoda.

An  all night pirith chanting was carried out at the premises on the night of the 26th of June whilst an alms-giving was conducted on 27th June. Also a sapling of the sacred “Sri Maha Bodhiya” was planted at newly constructed  place of worship on 28 Jun 10.

Brigadier DAR Ranawaka RSP.IG (Brigade Commander 561 Brigade/ Lieutenant Colonel FHA Weerasinha (Civil Affairs Officer 561 Brigade)/ Wing Commander MJ Bandara (Officer Commanding Technical Services,SLAF Base Vavuniya / Wing Commander SC Wijenayaka (CO 111 Unmanned Aerial Vehicle Squadron) attended the event.


ALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWA ALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWAALL NIGHT PIRITH AT SLAF MAMADUWA
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.