ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Guest Night at SLAF Base Vavuniya

Published on: 2010-07-01 14:47:40
Guest Night at SLAF Base Vavuniya
The annual "Guest Night" was held at the Officers' Mess, Sri Lanka Air Force Base Vavuniya on 30th June 2010.

This traditional event was held in view of maintaining the Air Force customs and traditions and also to honor the invited guests. The recipient of the honor was SF Commander - Vanni Major General GDH Kamal Gunaratna RWP, RSP, USP, psc

Guests were welcomed by the President Mess Committee Wing Commander MJ Bandara and the Base Commander Air Commodore KFR Fernando.

Guest Night at SLAF Base VavuniyaGuest Night at SLAF Base VavuniyaGuest Night at SLAF Base VavuniyaGuest Night at SLAF Base VavuniyaGuest Night at SLAF Base VavuniyaGuest Night at SLAF Base VavuniyaGuest Night at SLAF Base VavuniyaGuest Night at SLAF Base VavuniyaGuest Night at SLAF Base Vavuniya
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.