ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Trade Training School Ekala Win Inter Unit Tennis Tournament 2018

Published on: 2018-11-28 16:18:02
Trade Training School Ekala Win Inter Unit Tennis Tournament 2018
Sri Lanka Air Force Trade Training School Ekala won the championship while Sri Lanka Air Force Station Colombo became runners up, at the Inter unit Tennis Tournament 2018 which was concluded at the Air Force Tennis Grounds TTS Ekala yesterday (27 November 2018).

Director Administration and Chairman SLAF Basketball, Air Vice Marshal PDKT Jayasinghe graced the occasion as the Chief Guest. Chairman of SLAF Tennis Air Cdre TA Wimalaratne, Officers and other ranks also were present at the occasion.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.