ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Special Duruthu Poya Religious Programme for Air Scouts at SLAF Station Koggala

Published on: 2019-01-20 21:22:22
Special Duruthu Poya Religious Programme for Air Scouts at SLAF Station Koggala
The Air Scouts Group Koggala organized a Special Religious Programme for the Air Scouts today (20 Jan 2019) in view of the “Duruthu Poya Day” at SLAF Station Koggala. The programme was handled by Venrable Vipulabuddhi Thero from the Mahamewanawa Asapuwa, Yatiyana, Matara and approximately 120 Air Scouts participated for the event.

The Programme was conducted as per the directives of Chief Group Scouts Master Group Captain JAPS Jayawardena and under the supervision of the Actg Commanding Officer SLAF Station Koggala, Squadron Leader PSW Molligoda, Group Scouts Master Flight Lieutenant DHS Wijesinghe. 

 
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.