ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Vice Chancellor of the General Sir John Kothalawala Defence University Calls on the Commander

Published on: 2019-01-29 17:34:17
Vice Chancellor of the General Sir John Kothalawala Defence University Calls on the Commander
The Vice Chancellor of the General Sir John Kothalawala Defence University, Air Vice Marshal Sagara Kotakadeniya called on the Commander of the Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy at the Air Force Headquarters today (29 January 2019). 

Official plaques were exchanged between the Vice Chancellor and the Commander to mark the occasion.

Air Vice Marshal Sagara Kotakadeniya Appointed as the Vice Chancellor of the KDU

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.