ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Gunners Passing Out From SLAF Palaly

Published on: 2010-08-05 15:52:04
Gunners Passing Out From SLAF Palaly
A total of 129 Gunners of the 16th Gunner Advanced Course (TE II) passed out yesterday (August 04, 2010)  from Sri Lanka Air Force Station Palaly after completing 14 weeks of training.
 
Their training focused on Drill, Weapon Training, Live Fire & Maneuver Exercises, Jungle Survival, Guerilla Warfare, Leadership, Intelligence, Model Briefing Skill Development, Air Power, Combat First Aid and Basic Computer Knowledge.

 Commanding Officer  SLAF Station Palaly Group Captain Athula Kaluarachchi graced the occasion as the Chief Guest.
 
The award Winners of No 16th Gunner Advanced Course are as follows,Best All Rounder
23590 Cpl Wickramapathirana WPLI
Best in Drill
22781 Cpl Siritunga PKL
Best Shooter
21891 Cpl Gunaratne K
Best Student
23590 Cpl Wickramapathirana WPLI
Best Physical Fitness
23134 LAC Kumara AMS
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.