ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Excel at IPSC Sharp Shooter Championship -2019

Published on: 2019-02-08 08:40:30
SLAF Excel at IPSC Sharp Shooter Championship -2019
IPSC Sharp Shooter -2019 organized by the Hill Country Sport Shooting Club was held from 30 January to 3 February 2019 at Hanthana Firing Range Kandy. 151 top shooters from 12 Shooting Clubs in the country including the Sri Lanka Army, Navy and Police participated in this major Championship.

This is an internationally recognized Level III meet and will be considered as a trial for International meets for the year 2019. 10 male shooters and 4 female shooters from the SLAF participated at the above meet

Following are the medals won by SLAF shooters;

Standard Division Individual (Women)
Leading Aircraftwoman Samudrika LDS - Gold Medal

Production Division Individual (Men)
Leading Aircraftman  Priyashan HTWJ - Silver Medal
Leading Aircraftman Dayawansha PMMGDP - Bronze Medal
       
“Bianchi Cup” Overall Production Division (Men)
Leading Aircraftman Priyashan HTWJ  - Silver Medal

Production Division Team (Men) Champion
Leading Aircraftman Dayawansha PMMGDP - Gold Medal
Leading Aircraftman Priyashan HTWJ
Leading Aircraftman Fernando PMMR   

Standard Division (Men) team 2nd Runner Up
Corporal  Wickramanayake HM - Bronze Medal
Leading Aircraftman Bandara SKGNS
Leading Aircraftman Bandara KADS
Leading Aircraftman Vithana PWGNM

 
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.