ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Workshop for Coaches of Sports Pools by National Institute of Sports Science

Published on: 2019-02-17 12:02:33
Workshop for Coaches of Sports Pools by National Institute of Sports Science
The Directorate of Sports conducted a special workshop for Coaches/ Trainers of SLAF Sports Pools in liaison with professionals of the National Institute of Sports Science (NISS) and Ministry of Sports from 14 to 15 February 2019 at the AFHQ’s Old Conference Hall. The aim of the workshop was to enhance the knowledge of Coaches/ Trainers of SLAF Sports Pools on the golden rules of making h--performance sportsmen/ women within the organization.

The following subject areas were covered during the workshop.

  • General Theory of Training (GTT) Sports Planning  by Mr. Sajith Jayalal (DirectorNational institute of sports science)
  • Strength and Conditioning by Mr. RB Wickramasingha (Assistant Director Sports, Ministry of Sports)
  • Sports Psychology and Sociology by Mr. PB Jayathilaka (Senior Lecturer, National institute of Sports Science)
  • Sports Bio Mechanics    by Miss. Sanuja Samaranayake (Lecturer, National institute of Sports Science)
The programme was successfully completed with the participation of a large number of Coaches/ Trainers of SLAF Sports Pools.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.