ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Community Service Projects by SLAF Station Katukurunda

Published on: 2019-03-08 07:31:54
Community Service Projects by SLAF Station Katukurunda
A newly constructed Ablution Block for Nahinna Primary School was handed over by Group Captain BAMP Balasuriya, the Commanding Officer of the SLAF Station Katukurunda yesterday (6th of March 2019) in line with the 68th Air Force Day celebrations.

In addition, SLAF Station Katukurunda also conducted a series of Community Service Projects in and around the Kaluthara area as shown below

Construction of new gate and renovation of the wall at the “Sukhitha Lamaniwasaya” in Galpatha
Renovation of the Anguruwathota Delgoda Temple
Shramadana Campaign at the Thapowanaya Temple

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.