ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

“Climb the Peak, Protect the Nature” Clean Up Project at Sri Pada Mountain by SLAF for the 2nd Consecutive Year

Published on: 2019-03-08 16:14:02
“Climb the Peak, Protect the Nature” Clean Up Project at Sri Pada Mountain by SLAF for the 2nd Consecutive Year
“Climb the Peak, Protect the Nature” Clean Up Project at Sri Pada Mountain was conducted by SLAF for the 2nd Consecutive Year. The two day clean-up programme was launched on 6th March 2019 to mark 68th Anniversary of Sri Lanka Air Force. The aim of the project was to clean up the path leading up to the peak of the “Sripadasthanaya”, a religious site that has been subject to reverence by people both from home and abroad.

The “Siri Pada” season, that starts with the 'Siripa Karuna’ period which commences after the Uduvap Poya Day, and this draws thousands of devotees who flock here from all over the country and world.  These devotees however, also leave behind large amounts of waste, which threatens to destroy the beauty and the bio diversity in and around the holy site.

The team engaged in religious activities at the Maussakelle Saman Devalaya before proceeding to the Adam’s Peak.

They began their task from Nallanthanniya on the Samanala Kanda and also moved forward with the objective of repairing the damaged building along the way as well. The campaign was led by the Commanding Officer of SLAF Station Colombo, Air Commodore Waruna Gunawardana.


සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.