ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

A New Building for Mahakandiya Primary School, Uhana

Published on: 2019-03-09 21:35:43
A New Building for Mahakandiya Primary School, Uhana
A newly constructed building was handed over by the Commander of the Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy today (9 March 2019) to Mahakandiya Primary School, Uhana in view of the 68th Air Force Anniversary Celebrations.

Construction work of the project was carried out by SLAF Station Ampara under the supervision of the Commander and the Directorate of Civil Engineering. The Handing Over Ceremony was witnessed by the Director Civil Engineering, Air Vice Marshal MRK Samarasinghe, Commanding Officer, Group Captain HWR Chandima, Officers and the Other Ranks frorm SLAF station Ampara. The project was funded by the Command Welfare Fund and the Services Institute Fund of SLAF Station Ampara.

 
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.