ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

A Visit to Ward No. 3 of Mulleriyawa Hospital

Published on: 2019-03-22 22:26:38
A Visit to Ward No. 3 of Mulleriyawa Hospital
Under the guidance of the Chairperson of the SLAF Seva Vanitha, the Seva Vanitha Unit of SLAF TTS Ekala visited Ward No. 3 of Mulleriyawa Hospital on 19 March 2019.

Essential commodities were donated to the inmates with entertainment activities followed by lunch. The President of SVU at SLAF TTS Ekala, Mrs. Anne Dushyanthi Perera, Lady Officers, Airmen and Airwomen participated for this event.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.