ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

RTS Vanni Inter Unit Hockey Champions 2019

Published on: 2019-03-31 10:25:24
RTS Vanni Inter Unit Hockey Champions 2019
SLAF Regiment Training School Vanni emerged Men's 11 A Side Champions at the Inter Unit Hockey Championship 2019 which was concluded on 29 March 2019 at SLAF Trade Training School Ekala. SLAF Academy China Bay secured the Runners Up position in the men's category.

Director General Engineering, Air Vice Marshal Andrew Wijesuriya graced the occasion as the Chief Guest. Chairman SLAF Hockey Air Commodore HN Abeysinghe, Officers and other ranks witnessed the event.

Overall Results of the Inter Unit Hockey Championship 2019

 Men's 11 A Side
 Champions - Regiment Training School Vanni
 Runners Up   - SLAF Academy Chaina Bay

 Men's 7 A Side

 Champions - SLAF Station Colombo
 Runners Up - SLAF Trade Training School Ekala
 
 Women's 7 A Side
 Champion - SLAF Trade Training School Ekala
 Runners Up - SLAF Station Colombo

 
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.