ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Station Batticaloa Conducts Community Service Project

Published on: 2019-04-16 15:21:39
SLAF Station Batticaloa Conducts Community Service Project
Desks and chairs of BT/Puthur Vigneshwara Vidyalayam, Nawaladi Namahal Vidyalayam, BT/ Palameenmadu Vigneshwara vidyalayam and BT/Amirthakaly Sri Sithi Vinayagar Maha Vidyalayam in the Batticaloa area were repaired and handed over to respective schools on the 11th April 2019. The project was conducted on the instructions of the Commander of the Air Force.

A ceremony was organized by the principals and staff of the schools appreciating the contribution made by SLAF Station Batticaloa. Commanding Officer, Wing Commander Sanjaya Vithana and a cross section of the Station attended the function.

 
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.