ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Free Distribution of Golfing Equipment

Published on: 2019-08-24 16:11:12
Free Distribution of Golfing Equipment
The President of the Air Force Sports Council and the Commander of Air Force, Air Marshal Sumangala Dias handed over golf shoes and golf bags to the SLAF Golfers yesterday(23 August 2019). who are to represent Sri Lanka at the World Military Golf Games 2019 which is schedule to be held in China next October.

This event was organized by the Chairman SLAF Golf, Air Commodore Prasanna Ranasinghe under the guidance of the former Chairman of SLAF Golf, Air Vise Marshal Sudarshana Pathirana.

The SLAF Golfers who received the gifts are Leading Aircraftman Kumara PDSU, Leading Aircraftman Jayaseelan T and Squadron Leader Thushan Fernando.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.