ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Inter Unit Taekwondo Champions 2019

Published on: 2019-08-29 13:17:24
Inter Unit Taekwondo Champions 2019
SLAF Station Colombo and SLAF Combat Training School Diyatalawa emerged as the Men’s and Women’s Champions at the Inter Unit Taekwondo Championship 2019 conducted at SLAF Base Katunayake yesterday (28 August 2019).

Sri Lanka Air Force Base Katunayake and Sri Lanka Air Force Trade Training School, Ekala emerged as Men’s and Women’s runners up.

Director Logistic of the SLAF, Air Vice Marshal WMKSP Weerasinghe graced the finals and the Awards Ceremony as the Chief Guest. The Chairman SLAF Taekwondo, Air Vice Marshal MRK Samarasinghe, Officers and Other Ranks were also present to witness the event.

Special Awards of the Championship
Best Male Player - Leading Aircraftman Ariyarathne HMHP (SLAF Station Colombo)
Best Female Player - Aircraftwoman Abenayake KMSM (SLAF Base Katunayake)

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.