ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Community Service Programme for Bosath Orphanage of Hingurakgoda

Published on: 2019-08-30 10:04:57
Community Service Programme for Bosath Orphanage of Hingurakgoda
Focusing the Bosath Orphanage of Hingurakgoda, the SLAF Seva Vanitha Unit conducted a Community Service programme in liaison with SLAF Base Hingurakgoda.

This programme was organized under the guidance of the Chairperson of SLAF Seva Vanitha Unit, Mrs. Mayuri Prabhavi Dias in liaison with the Commandant of the SLAF Academy China Bay and Base Commander SLAF Base Hingurakgoda.

The children of orphanage were taken out on a trip to Trincomalee with the collaboration of Seva Vanitha Unit of China bay on 27th August 2019.

Medical, Dental and Eye clinics were carried out for the children on 29th August 2019 and subsequently donations were made with the distribution of essential items and meals among children.

The overall project was supervised by the Seva Vanitha Unit of SLAF Base Hingurakgoda.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.