ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

8th Batch of the SLAF Finishing School Concludes at Ekala

Published on: 2019-11-05 20:52:33
8th Batch of the SLAF Finishing School Concludes at Ekala
The Closing Ceremony of the 8th Course of the Finishing School was held at Auditorium at the SLAF Trade Training School Ekala on the 4th of November 2019. Mrs. Mayuri Prabavi Dias, the Chairperson of the SevaVanitha Unit graced the occasion as the Chief Guest and gave away certificates and prizes.

19 participants including daughters of serving and retired service personnel and 16 young airwomen who passed out received certificates. Instructors were also felicitated by Chairperson SVU with certificates and gifts. Air Vice Marshal Kapila Wanigasooriya who is currently overlooking duties of the Director Welfare and the Commanding Officer of the Trade Training School with other officers participated for the event.

The Finishing School program runs for 8 consecutive weekends and covers seven subjects such as Social Etiquette, Art of Communication, Beauty Culture, Nutrition and Personal Hygiene, Social Dancing and Cookery/Sewing.

Finishing school admits daughters of service personnel, newly married wives of service personnel, and airwomen. Limited slots are available for civilians on payment basis. For details please contact

Group Captain  MPAMahawattage -    0772229117
Group Captain  GHP Nanayakkara   -    0714163633
Squadron Leader JPS Jayasundar   -    0772229283join-air-force
සිදුවීම්
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.