ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Provides Engineering Assistance in expanding Accommodation Facilities at IDH

Published on: 2020-04-21 14:11:15
SLAF Provides Engineering Assistance in expanding Accommodation Facilities at IDH
With the present COVID-19 Pandemic Situation in the country, there is an increasing need for accommodation facilities for staff working at the National Institute of Infectious Diseases better known as IDH.

On the directives of the Commander of the Air Force, Air Marshal Sumangala Dias, the Directorate of Civil Engineering has commenced construction on a Nurses Quarters Building. The building is planned to be a pre-fabricated structure consist with 16 rooms with attached bath rooms.

The foundation, tilled flooring and the finishing of this building will be completed by the SLAF while the pre-fabricated structure will be provided by Ports Authority and be erected by a private contractor hired by the Ports Authority. 

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.