ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Recoveries From Thoppigala

Published on: 2010-10-06 19:56:45
Recoveries From Thoppigala
Sri Lanka Air Force grounds troops based at Trikonamadu area recovered a haul of concealed suicide jackets, weapons, ammunition and explosive from Thoppigala.

Recoveries are as follows

                                                                                                                                                                                   
Suicide jackets with explosive          04
9mm Pistol                01
9mm Pistol Magazines                02
.22 Pistol                  01
.22 magazine01
.22 ammunition                10
Detonator Cord10m
4kg Explosive plate            01
Electrical detonators24
LTTE Flags 02
Communication set antennas04
7.62mm ammunition             2200
7.62mm pistol ammunition220
9mm ammunitions            2245
Other ammunitions            
124


සිදුවීම්
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.