ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

More Credits To SLAF Sticklers

Published on: 2010-10-12 17:01:21
More Credits To SLAF Sticklers
Sri Lanka Air Force Hockey team clinched the Dialog- Wijaya All Island 09 A side Hockey Championship 0n 09th October 2010 at the Nandimithra Ekanayaka International Hockey ground at Matale.  

22 leading teams around the island took part in the tournament. In the semi finals SLAF defeated the army team whilst Navy defeated the Police team to enter the finals.

During the final encounter SLAFs' LAC Mulafir scored two goals to over take the seamen who could score only one goal.

The Deputy Transport Minister Rohan Dissanayaka attended the occasion as the Chief Guest.
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.