ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Inter Unit Basket Ball Championship 2010

Published on: 2010-10-13 18:08:29
Inter Unit Basket Ball Championship 2010
Sri Lanka Air Force Base Katunayaka Tech Formation (men) and SLAF Colombo (women) emerged champions in the Inter Unit Basket ball championship 2010.The Tournament held from 06th to 12th October 2010 at the SLAF Ekala.

In the mens event, Tech Formation  defeated  SLAF Colombo  (69 – 59 points) whilst Colombo women defeated the BIA  (25 – 21 points) to become  champs.

The Director Administration Air Vice Marshal Rohitha Ranasinghe graced the occasion as the Chief Guest.

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.