ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
ගුවන් යානා ඉංජිනේරු අධ්‍යක්ෂක
Director General Engineering   එයාර් වයිස් මාර්ෂල් එම් ඩී රත්නායක
  MSc (Def Stu) in Mgt, MDS, psc
ගුවන් යානා ඉංජිනේරු අධ්‍යක්ෂක

 
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.