ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
සැපයුම් අධ්‍යක්ෂක
Director Welfareඑයාර් වයිස් මාර්ෂල් ඩබ්. එම්.කේ.එස්.පී වීරසිංහ
USP, MMS, MSc (Def & Strat Stu), MBA, MA (Fin & Econ), BA (Def Stu), PG Dip (IR), MISMM, MIM (SL), hdmc, psc© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.